Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia doktoranckie

Komunikaty

Warsztaty doktorantów >>

 

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DO 3 STYCZNIA 2018 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DZIEKANACIE (P. 48) 
WNIOSKI* DOKTORANTÓW, KTÓRZY CHCIELIBY 
W II SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 POPROWADZIĆ 
30-GODZINNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH 

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

  • wysoki poziom naukowy,
  • odkrywczość założeń i waga wyników,
  • oryginalność ujęcia,
  • integralność tematyki i formy,
  • interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

II edycja Konkursu dla Młodych Naukowców 2017

Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich.

Szanowni Państwo, 
ponowny nabór do konkursu prowadzony będzie od 23-31.10.2017 w pok. 46B. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

Regulamin

Formularz

Program studiów

Pomoc materialna

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Kryteria oceny 2016/2017 

  • regulamin  
  • wniosek  
  • formularz
  • Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria oceny 2016/2017

 

Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  11.09.2017.

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.