Studia doktoranckie

Komunikaty

Szanowni Państwo,
 
zwracam się z uprzejmą prośbą o weryfikację harmonogramów zajęć dydaktycznych na rok akademicki 2017/2018. Harmonogram ten, opracowany na podstawie obsad przekazanych przez Kierowników Katedr wiosną br., 15 września znalazł się na stronie internetowej Wydziału Polonistyki.
Proszę również o uzupełnienie i ewentualną modyfikację sylabusów przedmiotowych prowadzonych przez Państwa kursów.
Państwa Kierowników Katedr proszę o przekazanie tego komunikatu nieetatowym pracownikom, realizującym zajęcia dydaktyczne w ich katedrach.
Proszę równocześnie o zgłaszanie dostrzeżonych błędów i usterek na ręce Pani mgr Doroty Chmielnickiej, Kierowniczki Sekretariatu Studenckiego Wydziału Polonistyki (p. 43).
 
Łączę wyrazy szacunku i pozdrawiam serdecznie 
dr hab. Jarosław Fazan
Prodziekan ds. dydaktycznych

__________________________________________________________________

 

Warsztaty doktorantów >>

________________________________________________________________________________________

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE DO 30 MAJA 2017 R. PRZYJMOWANE BĘDĄ W DZIEKANACIE (P. 48) WNIOSKI* DOKTORANTÓW, KTÓRZY CHCIELIBY 
W I SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 POPROWADZIĆ 
30-GODZINNE WARSZTATY DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH 

* wniosek powinien zawierać konspekt zajęć zaopiniowany przez promotora i kierownika katedry

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

Monografie

Do 11 kwietnia 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Monografie przyjmowane będą prace, które charakteryzują się następującymi cechami:

- wysoki poziom naukowy,

- odkrywczość założeń i waga wyników,

- oryginalność ujęcia,

- integralność tematyki i formy,

- interesujące ujęcie tematu i dostępność nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Nabór wniosków w ramach konkursu Monografie prowadzony jest w trybie ciągłym. Zgłoszone prace rozpatrywane są na kolejnych posiedzeniach Rady Wydawniczej. 

Strona konkursu >>

_____________________________________________________________________

Konkurs na stanowisko asystenta-stypendysty w grancie NPRH

_____________________________________________________________________

Rozliczenie zajęć dydaktycznych >>

_____________________________________________________________________

Weryfikacja i uzupełnienie sylabusów przedmiotowych

_____________________________________________________________________

II edycja Konkursu dla Młodych Naukowców 2017
Konkurs o dofinansowanie badań prowadzonych przez młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich 

Szanowni Państwo, 
zapraszamy do składania wniosków konkursowych, nabór do konkursu prowadzony jest już od dziś tj. 05.09.2017 w pok. 46B. Termin obrad Komisji Konkursowej przewidywany jest na październik.  
 Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest uprzednie rozliczenie otrzymanej dotacji oraz złożenie sprawozdania z dotychczas uzyskanego dofinansowania dla młodych naukowców (sprawozdanie elektroniczne i w wersji z wymaganymi podpisami).

 

Regulamin ; Formularz;

_____________________________________________________________________

 

Program studiów

Pomoc materialna

Stypendia dla najlepszych doktorantów, stypendia socjalne, stypendia dla osób niepełnosprawnych, zapomogi

    wnioskiformularz;  kryteria

  • Wnioski o stypendium doktoranckie

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o  sypendium doktoranckie.

Kryteria oceny 2016/2017 

      regulamin,  wniosek,  formularz
  • Zwiększone stypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na UJ

Uchwała nr 5/IX/2016/2017 w sprawie kryteriów oceny doktorantów ubiegających się o zwiększone sypendium doktoranckie z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.

Kryteria oceny 2016/2017

   regulaminwniosek,  formularz

 

   Informacje

Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2017/2018.  Na Wydziale Polonistyki UJ wnioski należy złożyć do dnia  11.09.2017.

Akademiki

 

Komunikaty

KONKURS IM. INKI BRODZKIEJ-WALD

Informacje;  Regulamin;  Wzór wniosku;

____________________________________________________________________________

Przypominamy o konieczności dołączania stosownej dokumentacji (zwłaszcza opinii promotora) do wniosków wyjazdowych przedkładanych do podpisu pani Dziekan

____________________________________________________________________________

STRONA TYTUŁOWA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ   

____________________________________________________________________________

Dziekan Wydziału Polonistyki UJ informuje, że każdy student oraz doktorant jest zobowiązany do zwrotu książek wypożyczonych w Bibliotece Wydziału. Wśród dokumentów złożonych przed obroną pracy licencjackiej/magisterskiej/doktorskiej wymagane jest zaświadczenie potwierdzające zwrot książek, które pozostanie w aktach studenta. Osoby, które zrezygnują za studiów lub zostaną skreślone z listy studentów, nie otrzymają dokumentów, jeśli nie przedstawią stosownego zaświadczenia potwierdzającego zwrot książek do Biblioteki.